Tag question

Tag question یک ساختار پرسشی است که به منظور گرفتن تأیید از شنونده در جمله به کار می‌روند. برای ساخت  tag questionباید به ساختار و زمان جمله توجه کنیم.