گذشته کامل past perfect

تعریف و ساختار گذشته کامل

گذشته کامل (همان ماضی بعید در فارسی) نشان دهنده‌‌ی عملی است در گذشته که قبل از عمل دیگری انجام شده است. معمولاً عمل دیگر به زمان گذشته‌ی ساده بیان می‌شود و بین دو جمله before می‌آید.

همانگونه که می‌دانید در زمان‌های کامل، بسته به زمان، از فعل to have استفاده می‌کنیم. لذا با توجه به اینکه از گذشته‌ی کامل صحبت می‌کنیم لذا:

Subject + had + past participle + ….

شکل سوم فعل را می‌توانید از جدولی که در درس زمان حال کامل آورده‌ایم، استخراج کنید. یا اینکه فایل PDF را مستقیم از روی این لینک دانلود کنید: افعال بی‌قاعده در انگلیسی

مثال

I had studied my lesson before the academic year started.

قبل از اینکه سال تحصیلی شروع شود من درسم را خوانده بودم.

گذشته کامل: منفی کردن و سؤالی کردن

برای منفی کردن جملات زمان گذشته‌ی کامل کافیست not را بعد از had استفاده کنیم.

They hadn’t seen any house before they got their loan.

برای سؤالی کردن هم کافیست که had را به اول جمله بیاوریم.

Had you seen that movie?

یک مثال

قبلاً راجع به منفی سؤالی (درس دوم و درس پنجم) صحبت کرده‌ایم. اینجا صرفاً برای یادآوری به ذکر یک مثال بسنده می‌کنیم.

Had you not studied before your exam started?

مگه قبل از اینکه امتحان شروع بشه نخونده بودی؟

گذشته کامل و just

just زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بخواهیم بگوییم عملی دقیقا قبل از زمان حال انجام شده است. مثال:

  • The train had just left when I arrived at the station.
  • She had just left the room when the police arrived.
  • had just put the washing out when it started to rain.

ما در سایت آموزشی Pangan7، فقط برای ارسال کدهای تخفیف و اطلاع‌رسانی در مورد محصولات جدید برای اعضای خود ای‌میل می‌فرستیم.

اولین کد تخفیف خود را در 24 ساعت اول بعد از ثبت‌نام در فرم زیر دریافت کنید: