گذشته استمراری past continuous

گذشته استمراری، تعریف و ساختار

گذشته استمراری نشان دهنده‌ی عملی است که در گذشته برای مدتی انجام می‌شده است و معمولاً با یک جمله‌ی گذشته‌ی ساده این عمل قطع می‌شود. معمولاً و نه لزوماً همیشه!

Subject + was / were + verb + ing + …

گذشته استمراری در موارد زیر کاربرد دارد

  • اغلب برای توصیف پس زمینه داستانی که در گذشته رخ داده است. به مثال زیر توجه کنید:

“The sun was shining and the birds were singing as the elephant came out of the jungle. The other animals were relaxing in the shade of the trees, but the elephant moved very quickly. She was looking for her baby, and she didn’t notice the hunter who was watching her through his binoculars. When the shot rang out, she was running towards the river…”

  • برای توصیف عملی ناتمام که توسط عمل دیگری (گذشته ساده) مختل شده است. مثال:

“I was having a beautiful dream when the alarm clock rang.”

  • برای بیان تغییر ذهنیت. مثال:

“I was going to spend the day at the beach but I’ve decided to get my homework done instead.”

  • به همراه فعل wonder برای بیان خیلی مؤدبانه یک درخواست. مثال:

“I was wondering if you could baby-sit for me tonight.”

نکته: از یکی دو ضمیر موصولی while و when برای حالتی که در جمله هم فعل زمان گذشته‌ی ساده و هم فعل گذشته‌ی استمراری داریم استفاده می‌کنیم. همیشه فقط یکی از این دو در جمله استفاده می‌شود و اینکه while قبل از جمله‌ی گذشته‌ی استمراری و when قبل از جمله‌ی گذشته‌ی ساده استفاده می‌شود.

مثال:

  1. While I was talking on the phone, my father arrived.
  2. I was talking on the phone when my father arrived.
  • در حالیکه داشتم با تلفن صحبت می‌کردم پدرم رسید.
  • وقتی پدرم رسید من داشتم با تلفن صحبت می‌کردم.

سؤالی کردن و منفی کردن در گذشته استمراری

۱:

برای سؤالی کردن جملات زمان گذشته‌ی استمراری، کافیست جای was / were با فاعل جمله عوض شود.

مثال:

Were you playing football when the accident happened?

۲:

برای منفی کردن جملات زمان گذشته‎ی استمراری، کافیست بعد از was / were از not استفاده کنیم.

I wasn’t watching TV when you called last night.

نکته

در جملاتی که مانند الگوهای بالا دو قسمت دارند، آن قسمتی که بعد از while یا  when آمده است، نه منفی می‌شود و نه سؤالی. بلکه این نوع تغییرات همیشه بر سر قسمت دیگر جمله اعمال می‌شود.


ما در سایت آموزشی Pangan7، فقط برای ارسال کدهای تخفیف و اطلاع‌رسانی در مورد محصولات جدید برای اعضای خود ای‌میل می‌فرستیم.

اولین کد تخفیف خود را در 24 ساعت اول بعد از ثبت‌نام در فرم زیر دریافت کنید: