ضمایر فاعلی و مفعولی object and subject pronouns

معرفی ضمایر فاعلی

ضمایر فاعلی کلماتی هستند که به جای فاعل می‌نشینند. لیست این ضمایر مطابق جدول زیر است. در حالت سوم شخص مفرد،  معمولاً برای جلوگیری از تکرار فاعل در جمله استفاده می‌شود.

من

I

اول شخص مفرد

۱

تو

You

دوم شخص مفرد

۲

او / آن

He / she / it

سوم شخص مفرد

۳

ما

We

اول شخص جمع

۴

شما

You

دوم شخص جمع

۵

آن‌ها

They

سوم شخص جمع

۶

 

چند مثال

I am 16.

You seem lost.

Jim is angry, and he wants Sally to apologize.

This table is old. It needs to be repainted.

We aren’t coming.

They don’t like pancakes.

معرفی ضمایر مفعولی

ضمایر مفعولی به جای مفعول در جمله قرار می‌گیرند. فرقی نمی‌کند که مفعول مستقیم باشد یا غیر مستقیم؛ در هر صورت از این ضمایر استفاده خواهیم کرد. به جدول زیر توجه کنید:

به من / مراMeاول شخص مفرد۱
به تو / تو راYouدوم شخص مفرد۲
به او / او راHim / her / itسوم شخص مفرد۳
به ما / ما راusاول شخص جمع۴
به شما / شما راYouدوم شخص جمع۵
به آن‌ها / آن‌ها راThemسوم شخص جمع۶

همانگونه که در جدول بالا می‌بیند در هر دو جمله‌ی زیر از ضمایر مفعولی استفاده می‌کنیم:

  • او مرا دید.
  • او به من گفت.

یعنی نباید فقط به «را» مفعولی توجه کرد.

مثال:

Give the book to me.

The teacher wants to talk to you.

Jake is hurt because Bill hit him.

Rashid received a letter from her last week.

Mark can’t find it.

Don’t be angry with us.

Tell them to hurry up!

اطلاعات بیشتر در این زمینه در سایت ef


برای اطلاع از جدیدترین مقاله‌ها، فیلم‌ها و همچنین کدهای تخفیف در خبرنامۀ سایت ثبت‌نام کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.