اعداد در زبان فرانسه از یک تا یک میلیون

اعداد در زبان فرانسه از یک تا یک میلیون. در جدول زیر اعداد در زبان فرانسه از ۱ تا ۱۰۰، فهرست شده‌اند. شکل حروفی اعداد هم به انگلیسی و هم به فرانسه نوشته شده‌اند. در فایل صوتی ابتدا تلفظ انگلیسی و سپس تلفظ فرانسوی هر عدد ادا می‌شود. فایل صوتی دوبار تکرار است. سعی کنید همزمان با فایل صوتی از روی جدول شماره‌ی ۱ اعداد را خط برده و با صدای بلند آن‌ها را تکرار کنید. در ظاهر اعداد فرانسوی سخت هستند، اما اگر منطق پشت عدد نویسی فرانسوی را بدانید آن‌گاه آن‌ها را راحت‌تر فراخواهید گرفت.

فیلم آموزش مکالمه فرانسه (PDF + MP3 + VIDEO)

  • فیلم آموزش مکالمه فرانسه (3 فیلم – 226 مکالمه)
  • متن PDF تمام مکالمه‌ها (429 صفحه)
  • فایل صوتی تمام مکالمه‌ها (226 فایل صوتی)

سیستم اعداد در زبان فرانسه چگونه است؟

با توجه به سیستم باستانی عدد نویسی که در دستگاهی موسوم به دستگاه شصت شصتی صورت می‌گرفتاعداد بزرگتر از شصت باید با اعداد قبل از خود بیان می‌شدند. مثلا ۷۰ را شصت – ده و ۸۰ را چهار بیست تا بیان می‌کردند. (دستگاه شمار امروزهی دهدهی است و رایانه‌های امروز با دستگاه شمار دودویی کار می‌کنند.)

فیلم آموزش مکالمه فرانسه (PDF + MP3 + VIDEO)

با اینکه این شکل خواندن و نوشتن اعداد در فرانسه هنوز رایج است ولی در کشورهایی مانند سوئیس شیوه تلفط اعداد ۶۰ به بعد تغییر کرده است و شکل امروزی‌تری به خود گرفته است.

این تفاوت‌ها در جدول شماره‌ی ۲ ذکر شده‌اند.

جدول شماره‌ی ۱:

ZéroZero۰
UnOne۱
DeuxTwo۲
TroisThree۳
QuatreFour۴
CinqFive۵
SixSix۶
SeptSeven۷
HuitEight۸
NeufNine۹
DixTen۱۰
OnzeEleven۱۱
DouzeTwelve۱۲
TreizeThirteen۱۳
QuatorzeFourteen۱۴
QuinzeFifteen۱۵
SeizeSixteen۱۶
Dix-septSeventeen۱۷
Dix-huitEighteen۱۸
Dix-neufNineteen۱۹
VingtTwenty۲۰
Vingt et unTwenty one۲۱
Vingt-deuxTwenty two۲۲
Vingt troisTwenty three۲۳
Vingt-quatreTwenty four۲۴
Vingt-cinqTwenty five۲۵
Vingt-sixTwenty six۲۶
Vingt septTwenty seven۲۷
Vingt-huitTwenty eight۲۸
Vingt-neufTwenty nine۲۹
TrenteThirty۳۰
Trente et unThirty one۳۱
Trente-deuxThirty two۳۲
Trente-troisThirty three۳۳
Trente-quatreThirty four۳۴
Trente-cinqThirty five۳۵
Trente-sixThirty six۳۶
Trente-septThirty seven۳۷
Trente-huitThirty eight۳۸
Trente-neufThirty nine۳۹
QuaranteForty۴۰
Quarante et unForty one۴۱
Quarante-deuxForty two۴۲
Quarante-troisForty three۴۳
Quarante-quatreForty four۴۴
Quarante-cinqForty five۴۵
Quarante-sixForty six۴۶
Quarante-septForty seven۴۷
Quarante-huitForty eight۴۸
Quarante-neufForty nine۴۹
CinquanteFifty۵۰
Cinquante et unFifty one۵۱
Cinquante-deuxFifty two۵۲
Cinquante-troisFifty three۵۳
Cinquante-quatreFifty four۵۴
Cinquante-cinqFifty five۵۵
Cinquante-sixFifty six۵۶
Cinquante-septFifty seven۵۷
Cinquante-huitFifty eight۵۸
Cinquante-neufFifty nine۵۹
SoixanteSixty۶۰
Soixante et unSixty one۶۱
Soixante-deuxSixty two۶۲
Soixante-troisSixty three۶۳
Soixante-quatreSixty four۶۴
Soixante-cinqSixty five۶۵
Soixante-sixSixty six۶۶
Soixante-septSixty seven۶۷
Soixante-huitSixty eight۶۸
Soixante-neufSixty nine۶۹
Soixante-dixSeventy۷۰
Soixante et onzeSeventy one۷۱
Soixante-douzeSeventy two۷۲
Soixante-treizeSeventy three۷۳
Soixante-quatorzeSeventy four۷۴
Soixante-quinzeSeventy five۷۵
Soixante-seizeSeventy six۷۶
Soixante-dix-septSeventy seven۷۷
Soixante-dix-huitSeventy eight۷۸
Soixante-dix-neufSeventy nine۷۹
Quatre-vingtsEighty۸۰
Quatre vingt unEighty one۸۱
Quatre-vingt deuxEighty two۸۲
Quatre vingt troisEighty three۸۳
Quatre-vingt-quatreEighty four۸۴
Quatre-vingt-cinqEighty five۸۵
Quatre-vingt sixEighty six۸۶
Quatre-vingt septEighty seven۸۷
Quatre vingt huitEighty eight۸۸
Quatre vingt neufEighty nine۸۹
Quatre vingt dixNinety۹۰
Quatre vingt onzeNinety one۹۱
Quatre-vingt douzeNinety two۹۲
Quatre vingt treizeNinety three۹۳
Quatre-vingt quatorzeNinety four۹۴
Quatre vingt quinzeNinety five۹۵
Quatre vingt seizeNinety six۹۶
Quatre-vingt-dix-septNinety seven۹۷
Quatre-vingt-dix-huitNinety eight۹۸
Quatre-vingt-dix-neufNinety nine۹۹
CentA hundred۱۰۰

فیلم آموزش مکالمه فرانسه (PDF + MP3 + VIDEO)

  • فیلم آموزش مکالمه فرانسه (3 فیلم – 226 مکالمه)
  • متن PDF تمام مکالمه‌ها (429 صفحه)
  • فایل صوتی تمام مکالمه‌ها (226 فایل صوتی)

جدول شماره‌ی ۲:

۷۰Soixante-dixSeptente
۸۰Quatre-vingtsHuitante
۹۰Quatre-vingts-dixNonante

تفاوت‌های عددشماری تنها همین سه مورد هستند. در بقیه‌ی موارد هر دو زبان مانند هم شمارش می‎‌کنند. از عدد ۱۰۰ به بعد هم کار راحت است و از قرار زیر پیش می‌رود:

۱۰۰cent
۲۰۰deux cents
۳۰۰trois cents
۴۰۰quatre cents
۵۰۰cinq cents
۶۰۰six cents
۷۰۰sept cents
۸۰۰huit cents
۹۰۰neuf cents
۱,۰۰۰mille
۱۰,۰۰۰dix milles
۱۰۰,۰۰۰cent milles
۱,۰۰۰,۰۰۰un million
۱۰,۰۰۰,۰۰۰dix millions
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰cent millions
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰un milliard

شبیه ساز آزمون TCF

دوست دارید بدانید سطح شما در زبان فرانسه چقدر است؟ شبیه ساز آزمون TCF با همان تعداد سؤال و همان شیوه برگزاری. شروع کنید: آزمون آنلاین


ما در سایت آموزشی Pangan7، فقط برای ارسال کدهای تخفیف و اطلاع‌رسانی در مورد محصولات جدید برای اعضای خود ای‌میل می‌فرستیم.

اولین کد تخفیف خود را در 24 ساعت اول بعد از ثبت‌نام دریافت کنید: