زمان حال استمراری

تعریف زمان حال استمراری

در گرامر زبان انگلیسی، زمان حال استمراری نشان دهنده‌ی عملی است که در گذشته‌ی نامعلوم شروع شده، استمرار و پایان آن مشخص نیست و لزوماً now در انتهای جمله وجود ندارد.

ساختار زمان حال استمراری

Subject + am/is/are + verb + ing + object + ….

مثال

She is reading a newspaper.

هر گاه در جمله‌ای دو مفعول داشته باشیم، اگر ابتدا مفعول انسانی را ذکر کنیم نیازی به استفاده از هیچ حرف اضافه‌ای نیست ولی اگر ابتدا مفعول غیر انسانی ذکر شود باید از حرف اضافه for قبل از مفعول انسانی استفاده نمائیم.

مثال:

  • They are buying a car for me.
  • They are buying me a car.

یا

  • I am cooking soup for my mother.
  • I am cooking my mother a soup.

منفی کردن

برای منفی کردن جملات زمان حال استمراری کافیست قبل از فعل to be از not استفاده کنیم.

مثال:

We are not watching football.

سؤالی کردن زمان حال استمراری

برای سؤالی کردن جملات حال استمراری کافیست جای فعل to be و فاعل جمله تعویض شود.

مثال:

Are you leaving? (Because dinner is ready)

برای پاسخ دادن هر سؤال از نوع سؤال‌های بله یا نه، می‌توان جواب کوتاه داد (چه مثبت و چه منفی) و می‌توان جواب کامل داد (چه مثبت و چه منفی)

مثال:

Is he coming here?

  • Yes, he is.
  • Yes, he is coming here.
  • No, he’s not.
  • No, he’s not coming here.
  • No, he’s not. He is going to the library.

مخفف کردن‌ها

مخفف سازی مطابق جدول زیر صورت می‌گیرد.

 

I’m

I am

۱

 She’s / he’s / it’sShe is / he is / it is۲
 

You’re

You are

۳

 

They’re

They are۴

 

We’reWe are۵
 

I’m not

I am not۶

She / he / it isn’t

She’s not / he’s not / it’s notShe is not / he is not  / it is not۷

You aren’t

You’re notYou are  not۸

They aren’t

They’re notThey are not۹

We aren’t

We’re notWe are not۱۰

برای اطلاع از جدیدترین مقاله‌ها، فیلم‌ها و همچنین کدهای تخفیف در خبرنامۀ سایت ثبت‌نام کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.