گذشته ساده simple past

گذشته ساده: ساختار و تعریف

گذشته ساده نشان دهنده‌ی عملی است که در گذشته انجام شده است. در زمان حال نه اثری دارد و نه قسمتی از آن در حال رخ دادن است. به طور ساده و با کمی چاشنی طنز، گذشته‌ی ساده به بیان عملی می‌پردازد که پرونده‌ی آن در زمان حال بسته شده است. زمان رخ دادن فعل یا در جمله بیان شده است و یا برای مخاطب مشخص است.

Subject + past form of verb + …

همانطور که در درس زمان حال کامل شرح دادیم (اینجا) هر فعل در انگلیسی سه حالت دارد که در جدولی آن را ذکر کردیم. (جدول را از اینجا دانلود کنید). لذا در اینجا هم دوباره با توجه به این که فعل با قاعده باشد یا بی قاعده، گذشته‌ی آن را می‌سازیم.

یادآوری:

در افعال با قاعده شکل گذشته و شکل سوم، هر دو با افزودن ed به مصدر بدون to  ساخته می‌شوند.

مثال:

Play + ed = palyed

Talk + ed = talked

Help + ed = helped

در افعال بی‌قاعده، باید از روی جدولی که از اینجا می‌توانید دانلود کنید، شکل گذشته و شکل سوم هر فعل را بیابید.

مثال:

Do —-> done

Meet —-> met

See —-> seen

Be —-> been

مثال:

I saw you in the park last night.

دیشب تو را در پارک دیدم.

She talked to me about the topic yesterday.

او با من درباره‌ی موضوع صحبت کرد.

They knew that we arrive today.

آن‌ها می‌دانستند که ما امروز می‌رسیم.

گذشته ساده: منفی کردن و سؤالی کردن

جملات گذشته‌ی ساده را با افزودن did not بعد از فعل جمله منفی می‌سازیم.

مثال:

You didn’t come to my place last night.

شما دیشب به خونه‌ی من نیامدید.

برای سؤالی کردن جملات گذشته‌ی ساده، did را به ابتدای جمله می‌افزاییم.

مثال:

Did he give back the book?

آیا او کتاب را پس آورد.

نکته: وقتی did یا did not در جمله به کار برده شد، شکل فعل از حالت گذشته به حالت مصدر بدون to تبدیل می‌شود. به دو جمله‌ی آخر (مثال منفی کردن و مثال سؤالی کردن) توجه کنید.

افعال to be در گذشته ساده

فرم گذشته‌ی ساده این افعال مطابق جدول زیر است.

To be (past)

To be (present)

 
was

Am

۱

was

is

۲

were

are

۳

منفی کردن to be

در این افعال کافیست که not را بعد از فعل to be در جمله بیاوریم. جمله منفی می‌شود ولی شکل فعل تغییری نمی‌کند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

مثال:

I was not (wasn’t) there last week.

من هفته‌ی پیش آن‌جا نبودم.

They were not (weren’t) ready for the math exam.

آن‌ها برای امتحان ریاضی آماده نبودند.

سوالی کردن to be

در این افعال، سؤالی کردن به سادگی و با تغییر جای فعل و فاعل انجام می‌شود.

Was he our new teacher?

آیا او معلم جدیدمان بود؟

Were you asleep last night when I called you?

آیا دیشب که به شما زنگ زدم، خواب بودید؟

نکته:

برای modal verb مانند must  مطابق جدول زیر عمل می‌کنیم.

Past

Present

Had to

Must

Should

Have to

Ought to

Had to با did not منفی و با did  سؤالی می‌شود.

مثال:

We didn’t have to go there last month.

ما نباید (مجبور نبودیم) ماه پیش برویم آنجا.

Did you have to wear that custom for his birthday?

آیا باید آن لباس را برای تولدش می‌پوشیدی؟

همانطور که مشاهده می‌کنید دوباره با آمدن did در جمله، شکل فعل had to به have to تبدیل شد.


برای اطلاع از جدیدترین مقاله‌ها، فیلم‌ها و همچنین کدهای تخفیف در خبرنامۀ سایت ثبت‌نام کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.