ضمایر انعکاسی ضمایر تأکیدی

معرفی ضمایر انعکاسی ضمایر تأکیدی

در گرامر زبان انگلیسی، ضمایر انعکاسی و تأکیدی یکی هستند، با این تفاوت که هر گاه این ضمایر به جای مفعول جمله بنشینند، ضمایر انعکاسی هستند و هر گاه بعد از فاعل جمله آورده شوند، ضمایر تأکیدی محسوب می‌شوند.

در جدول زیر لیست ضمایر انعکاسی و تأکیدی را آورده‌ایم:

خودم

Myself اول شخص مفرد

۱

خودت

Yourself دوم شخص مفرد

۲

خودش

Himself / herself / itself سوم شخص مفرد

۳

خودمان

Ourselves اول شخص جمع

۴

خودتان

Yourselves دوم شخص جمع

۵

خودشان

Themselves سوم شخص جمع

۶

نکته:

در گرامر زبان انگلیسی رسم بر این است که هر گاه کلمه‌ای به f ختم شود و بخواهیم آن را جمع ببندیم، حرف f به v تبدیل می‌شود و بین v و s جمع یک e قرار می‌گیرد.

مثال:

 • Wife ——> wives
 • Knife ———> knives
 • Wolf ———> wolves

همانطور که در جدول مشاهده می‌فرمائید ضمایر انعکاسی و تأکیدی در اول شخص، دوم شخص و سوم شخص جمع با این قاعده جمع بسته شده‌اند.

ضمایر انعکاسی

ضمایر انعکاسی در واقع انعکاسی از عمل فاعل هستند بر روی خود فاعل؛ چرا که در این جملات فاعل جمله همان مفعول جمله نیز هست. تعداد خاصی از افعال می‌توانند نقش انعکاسی داشته باشند. ضمایر انعکاسی را نمی‌تواند از جمله حذف کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

مثال

 • I told myself to calm down.
 • You cut yourself on this nail?
 • He hurt himself on the stairs.
 • She found herself in a dangerous part of town.
 • The cat threw itself under my car!
 • We blame ourselves for the fire.
 • The children can take care of themselves.

ضمایر تأکیدی

ضمایر تأکیدی برای تأکید بیشتر بر روی عملی که فاعل انجام داده است در جمله استفاده می‌شوند. در این حالت فاعل و مفعول جمله یکی نیستند. ضمایر تأکیدی برعکس ضمایر انعکاسی از جمله قابل حذف هستند. اگر ضمایر تأکیدی را از جمله حذف کنیم، حالت تأکیدی جمله نیز از بین می‌رود. می‌توان این ضمایر را بلافاصله بعد از فاعل آورد یا در انتهای جمله استفاده کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

مثال

 • I made these cookies myself.
 • You yourself asked Jake to come.
 • The Pope himself pardoned Mr. Brown.
 • My teacher didn’t know the answer herself.
 • The test itself wasn’t scary, but my teacher certainly is.
 • We would like to finish the renovation before Christmas ourselves.
 • They themselves told me the lost shoe wasn’t a problem.

ما در سایت آموزشی Pangan7، فقط برای ارسال کدهای تخفیف و اطلاع‌رسانی در مورد محصولات جدید برای اعضای خود ای‌میل می‌فرستیم.

اولین کد تخفیف خود را در 24 ساعت اول بعد از ثبت‌نام در فرم زیر دریافت کنید: