ضمایر ملکی صفات ملکی

معرفی ضمایر ملکی صفات ملکی

در گرامر زبان انگلیسی، ضمایر ملکی و صفات ملکی دو گروه کلمه‌ی متفاوت هستند. در واقع صفات ملکی بیشتر از آنکه ضمیر باشند، اشاره کننده هستند. ولی چون هر دوی ضمایر ملکی و صفات ملکی اشاره به یک موضوع واحد، یعنی مالکیت، دارند؛ لذا در یک درس آموزش داده می‌شوند.

صفات ملکی

صفات ملکی بیشتر از آنکه ضمیر باشند، اشاره کننده هستند. مانند صفت قبل از اسم می‌آیند و نشانه‌ی مالکیت چیزی برای فاعل جمله هستند. توجه داشته باشید که صفات ملکی مانند ضمایر نیستند که با یک اسم جایگزین شوند.

در جدول زیر لیست صفات ملکی را می‌بینید:

مال من Myاول شخص مفرد۱
مال تو Yourدوم شخص مفرد

۲

مال او / مال آن His / her / itsسوم شخص مفرد ۳
مال ما Oursاول شخص جمع ۴
مال شما Yourدوم شخص جمع

۵

مال آن‌هاThemسوم شخص جمع ۶

مثال:

Did mother find my shoes?

Mrs. Baker wants to see your homework.

Can Jake bring over his baseball cards?

Samantha will fix her bike tomorrow.

The cat broke its leg.

This is our house.

Where is their school?

ضمایر ملکی

ضمایر ملکی جایگزین نام مورد مالکیت در جمله، خواه در نقش فاعل خواه در نقش مفعول، می‌شوند. زیرا این نام قرار نیست که در جمله تکرار شود. یا به قرینه معنوی (محتوای جمله) یا قرینه لفظی یا به دلیل حضور در محل، روشن است که جایگزین چی چیزی می‌شوند.

لیست ضمایر ملکی را در جدول زیر می‌بینید:

مال من Mineاول شخص مفرد ۱
مال تو Yoursدوم شخص مفرد

۲

مال او / مال آن His / hers / itsسوم شخص مفرد ۳
مال ما Oursاول شخص جمع ۴
مال شما Yoursدوم شخص جمع

۵

مال آن‌ها Theirsسوم شخص جمع ۶

مثال:

This bag is mine.

Yours is not blue.

That bag looks like his.

These shoes are not hers.

That car is ours.

Theirs is parked in the garage.


برای اطلاع از جدیدترین مقاله‌ها، فیلم‌ها و همچنین کدهای تخفیف در خبرنامۀ سایت ثبت‌نام کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.